Het Nationale Gesprek — ook in Groningen!

EEN GESPREK MET EEN TOTAAL ONBEKENDE IS EEN AVONTUUR

doe mee! Een samenleving is een dynamisch geheel. Teveel eenheid leidt tot eenheidsworst, teveel verschil leidt tot uiteenvallen van de maatschappij. De balans is belangrijk. In onze huidige samenleving zijn de krachten van tegenover elkaar staan aan het groeien. In de steden sterker dan op het land. Immigranten, asielzoekers, buitenlanders, andere religies, andere culturen…Nederland verandert. Wij en zij, jong en oud, arm en rijk, hoog opgeleid en laag opgeleid, wit en zwart, platteland en stad, homo en hetero, kerk en moskee.

Nieuw initiatief waaraan Rob Vens Mediation & Coaching bijdraagt door in de nieuwe gemeente Het Hogeland dit gesprek te helpen organiseren. Met name in nieuw ingedeelde gemeentes kan een dergelijk gesprek bijdragen aan de sociale cohesie, wederzijds begrip en bekendheid. Het Hogeland is vanaf 2019 een nieuwe gemeente in Noord-Oost Nederland, ontstaan vanuit de gemeenten Eemsmond, Bedum, Winsum en De Marne:

Gemeente Het Hogeland
Gemeente Het Hogeland

Het Nationale Gesprek is met veel succes gevoerd in de gemeenten Gouda, Wassenaar,Helmond, Kampen en Bergen op Zoom. Inwoners worden willekeurig door een computer geselecteerd en uitgenodigd, waarbij gestreefd wordt naar een maximale diversiteit om een goed doorsnede te krijgen van de bevolking. Het gesprek wordt geleidt door ervaren mediators, het doel is immers om in gesprek te gaan met elkaar, op een positieve en nieuwsgierige grondtoon.

Verschillende soorten van mediation

Voor veel van mijn cliënten is het niet van belang dat er verschillende mediation vormen zijn. Zij zijn, begrijpelijk, vooral geïnteresseerd in een goede uitkomst van de bemiddeling. Maar wellicht is het voor u interessant om te weten dat er verschillende vormen van mediation zijn, en dat het afhankelijk van de context vaak zo is dat de mediator voor een bepaalde vorm kiest of deze voorstelt. Ook wordt een mengvorm vaak door ons gebruikt.

In dit artikel probeer ik in eenvoudige taal uit te leggen welke vormen er zijn en wat de kenmerken zijn. Ik behandel de volgende vormen:

  1. Faciliterende Mediation
  2. Evaluatieve Mediation
  3. Provocatieve Mediation
  4. Transformatieve Mediation

Faciliterende Mediation

De meest gebruikte is de Faciliterende Mediation. Hierin begeleidt de mediator de deelnemers in het proces: hoe pakken we de gesprekken aan, wat wordt van u als deelnemer verwacht, en hoe ronden we de mediation af. De mediator bemoeit zich in het geheel niet met de inhoud, draagt geen oplossingen aan en doet zelfs geen suggesties voor een mogelijke oplossing. U als deelnemer heeft daar volledige controle over, en het doel van de mediation is ook dat alle deelnemers gezamenlijk werken aan een voor ieder acceptabele oplossing. Doordat u zelf de oplossing vorm geeft, werkt een mediation ook zo goed. U heeft immers als deelnemer aan de mediation het gevoel dat u zelf daar aan heeft kunnen bijdragen!

Evaluatieve Mediation

Rob Vens Mediation & Coaching wordt vaak gevraagd om te bemiddelen in conflicten waar ook inhoudelijke expertise nodig is om impasses los te trekken. Een voorbeeld is een conflict tussen een ingehuurde opdrachtnemer en een opdrachtgever over de kwaliteit van het opgeleverde resultaat. Wij zijn experts op het gebied van organisatie-inrichting en ICT oplossingen, en om die reden kunnen wij vanuit een onafhankelijke en objectieve rol deelnemen in het gesprek.

Wij gedragen ons altijd als een deelnemer in de mediation, niet als een rechter die het uiteindelijke woord heeft. Het doel is nog steeds om te komen tot een consensus oplossing waar alle partijen (dus ook de mediator in dit geval!) zich in kunnen vinden.

Echter zullen wij ook in deze situaties altijd vooral proberen gebruik te maken van faciliterende mediation. Als deelnemers immers in staat zijn om zonder een derde tot een oplossing te komen is de duurzaamheid van de oplossing meestal groter.

Provocatieve Mediation

Deze vorm van mediation is meer een gesprekstechniek. De mediator zoekt actief de grenzen op van het conflict en gaat daar zelfs bewust een beetje overheen, door gebruik te maken van scherpe humor en relativeringsvermogen. We gebruiken de techniek alleen wanneer er enig incasseringsvermogen bij de deelnemers is, en ook alleen als er geen te grote culturele verschillen zijn. Immers wat de een als humor kan ervaren (ook al is het vaak heel confronterend!) kan de ander als kwetsend of  onacceptabel ervaren. We maken echter heel duidelijk dat het gebruik van humor niet bedoeld is om te kwetsen maar vooral om de deelnemers te helpen iets te bereiken wat wij een “perspectiefverschuiving” noemen: een andere blik op het conflict en de rol van deelnemers daarin waardoor vaak ineens nieuwe mogelijkheden verschijnen en soms zelfs het hele conflict uitdooft als een nachtkaars!

Transformatieve Mediation

Deze vorm van mediation focust het minst van alle mediation technieken op het bereiken van een “oplossing”. Je zou kunnen zeggen dat het hier vooral gaat om het helder krijgen van de oorzaken. De mediator bemoeit zich niet met de oplossing, gelijk als bij de faciliterende mediation. Maar bij transformatieve mediation bemoeit de mediator zich óók niet met het proces! Wat besproken wordt en in welke volgorde, wordt geheel bepaald door de deelnemers. Als mediator ligt onze focus op goed luisteren. Wij maken veel gebruik van technieken als reflecteren en samenvatten om wat impliciet blijft meer expliciet te krijgen en de deelnemers te helpen meer vanuit innerlijke kracht (empowerment) te werken aan het omgaan met conflicten in het algemeen en het voorliggende conflict in het bijzonder. In het algemeen is bij een conflict het vermogen tot luisteren en begrijpen verminderd. Dat een mediator aan die vaardigheden expliciet aandacht geeft helpt iedere deelnemer om dat weer in zichzelf terug te vinden en op een nieuwe manier naar zichzelf, en daardoor het conflict, te kunnen kijken.

 

Misschien dat bovenstaande uitleg een beeld geeft van mogelijk verschillende aanpakken die u zult tegenkomen wanneer wij met u aan het werk gaan om u te helpen bij het oplossen van conflicten. Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd uw vragen bij ons kwijt.

Buurtbemiddeling en sociale cohesie

Buurtbemiddeling is een grote vlucht aan het nemen. Meer dan 65% van de Nederlandse gemeenten bieden deze gratis en laagdrempelige dienst aan, waarmee veel conflicten tussen buren opgelost kunnen worden, en de leefbaarheid vergroot.

Ook in de regio’s waar Rob Vens Mediation & Coaching actief is (Groningen, Amsterdam en Almere) zijn getrainde en gecertificeerde vrijwilligers actief als buurtbemiddelaar. Zit u met een conflict met de buren? Wilt u assistentie bij het oplossen van dat conflict? Dan is buurtbemiddeling zeker iets om te overwegen. 86% van de aangemelde conflicten worden door de inzet van buurtbemiddeling tot wederzijdse tevredenheid opgelost!

Buren zijn niet altijd “goede” buren. Soms is er helemaal geen contact behalve een kort knikje of een “moi”. Als er dan ergernissen ontstaan kunnen die in de loop van de tijd opbouwen en soms zó hoog zitten dat het woongenot er volledig door verdwenen is.

Andere sociale structuren die tot de gewenste cohesie leiden ontbreken steeds meer. Vroeger was dat de kerk, maar in veel Noord-Groningse gemeenten zijn ook nog veel verenigingen actief. In mijn dorp waren 60 jaar geleden 20 café’s — nu nog één. Mensen hebben een druk leven, vaak met werk verder weg, en daardoor is de kans om opbouwende conflicten in een vroeg stadium te bespreken en wederzijds begrip te houden veel kleiner geworden. In deze ontwikkeling is het erg fijn dat buurtbemiddeling nu breed omarmt wordt. Wij maken mee dat dankzij buurtbemiddeling buren die al 10 jaar niet meer met elkaar spraken weer met elkaar in gesprek kwamen.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid houdt de statistieken bij, en zorgt ook voor de kwaliteit van het aanbod. Als buurtbemiddelaar wordt je getraind, en voortdurend bijgeschoold (verplicht om de certificaten te behouden).

Hoe vraag ik buurtbemiddeling aan?

Uw gemeente heeft hier informatie over. Voor de gemeenten waar wij actief zijn hieronder specifieke contactinformatie:

Gescheiden? Zijn mediationkosten aftrekbaar? | Nieuwe Stap

https://nieuwestap.nl/gescheiden-zijn-mediationkosten-aftrekbaar/?_scpsug=crawled_236279_e5c81930-0d8f-11e7-b1af-f01fafd7b417#_scpsug=crawled_236279_e5c81930-0d8f-11e7-b1af-f01fafd7b417

Gescheiden? Zijn mediationkosten aftrekbaar? | Nieuwe Stap Alles is geregeld en jullie wonen nu beiden in een eigen huis. Voor de belastingdienst zijn jullie daarom geen fiscaal partners meer, tenzij je dat nog wilt in het jaar dat jullie gescheiden zijn. In het eerste geval moeten jullie afzonderlijk de belastingaangifte doen.

 

Oud-rechter wordt eerste hoogleraar Mediation – Mr. Online

Oud-rechter wordt eerste hoogleraar Mediation – Mr. Online

http://www.mr-online.nl/oud-rechter-wordt-eerste-hoogleraar-mediation/?_scpsug=crawled_236279_7c28f060-0f44-11e7-fedc-90b11c40440d#_scpsug=crawled_236279_7c28f060-0f44-11e7-fedc-90b11c40440dOud-rechter wordt eerste hoogleraar Mediation – Mr. Online Allewijn wordt hiermee de eerste bijzonder hoogleraar Mediation van Nederland. De MfN is de federatie van alle landelijke beroepsverenigingen van mediators, het CvC is een opleidingsinstituut op het gebied van mediation. Deze instellingen verwachten dat de wetenschappelijke bestudering van mediation met deze benoeming wordt gestimuleerd en de beoefening daarmee naar een hoger plan wordt getild.

 

Toch geld voor mediation in strafrecht | Nieuws | Rechtspraak

Toch geld voor mediation in strafrecht | Nieuws | Rechtspraak

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Toch-geld-voor-mediation-in-strafrecht.aspx?_scpsug=crawled_236279_9a394680-1120-11e7-ca64-00221934899c#_scpsug=crawled_236279_9a394680-1120-11e7-ca64-00221934899cToch geld voor mediation in strafrecht | Nieuws | Rechtspraak Minister Van der Steur kondigde eerder aan dat er in 2017 geen geld voor is. Volgens het amendement kan dekking worden gevonden door gereserveerde middelen voor de reorganisatie van bestuursrecht in hoogste instantie hiervoor te gebruiken. De begroting van V en J is ook aangenomen.

 

Ontslag? Blijf weg bij de Kantonrechter. Kies voor mediation!

mr G.R.A. Apol

Met trots kondigde de Rijksoverheid op 1 juli 2015 aan dat het nieuwe ontslagrecht eenvoudiger, sneller en minder kostbaar zou worden voor de werkgevers. Het t…

Source: www.hrbase.nl

Door problemen rondom het nieuwe ontslagrecht, dat beloofde zaken eenvoudiger te maken, maar die belofte niet lijkt waar te kunnen maken, ligt het meer voor de hand mediation te gebruiken. Of dit “verplicht” gemaakt moet worden is een ander verhaal, maar het is duidelijk dat mediation voor beide partijen een interessant en kosteneffectief alternatief is.

Beleidsbemiddeling, een nuttig instrument?

In de sfeer van mediation is conflictbemiddeling over zakelijke-, arbeids- en relationele geschillen een bekend fenomeen. Bemiddeling in maatschappelijke conflicten, bekend onder beleidsbemiddeling,

Source: www.linkedin.com

Maatschappelijke conflicten nemen toe, omdat de afstand tussen de beleidsmakers en de burger soms te groot is geworden. Burgers ervaren de beleidsmakers (of ze nu in het gemeentehuis zitten, een thuiszorg organisatie, of in de provincie of parlement, laat staat Brussel) niet als hún spreekbuis.

Zelf ook geconfronteerd met steeds weer uit de hand lopende bijeenkomsten over bijvoorbeeld een dorpshuis of aanleg van een weg dwars door het dorp, is mijn vraag ook: hoe kun je partijen wél weer in dialoog krijgen?

De inzet van een beleidsbemiddelaar, iemand getraind in mediation en onderhandelingstechnieken, kan de stoom zeker van de ketel halen. De mediator is onpartijdig, kan zich wellicht ook als zodanig positioneren, en daardoor voor beide partijen acceptabel zijn om het proces te sturen. Daardoor krijgen beide partijen waarschijnlijk meer dan meestal het geval is bij dit soort bijeenkomsten of democratische overlegprocessen (denk aan de discussies rond de opvang van vluchtelingen!) de kans hun gedachten te uiten en te delen.

Mediators hebben de beschikking over een scala aan methodieken om de scherpte uit de discussies te halen, de polarisatie uit te schakelen, en mensen weer te laten luisteren. De inzet van deze gereedschapskist in de actuele problematiek rondom maatschappelijke conflicten in de vorm van beleidsbemiddeling kan van grote waarde zijn.

  • 1
  • 2
  • 4

Powered by

Copyright © 2019, reflektis & Rob Vens