“Maar hoe zit het met de kosten?”

Over het algemeen zijn de kosten van een mediation veel lager dan wanneer u het juridische traject in moet. Dat is één van de redenen waarom ook vanuit de overheid mediations sterk gestimuleerd worden. Toch zijn er kosten mee gemoeid en wij kunnen ons voorstellen dat  u daarover duidelijkheid nodig heeft. Hieronder vindt u informatie over eventuele (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten van mediation.

Wilt u meer weten over de kosten? Wij hanteren een standaard uurtarief van € 150,—, en maken in voorkomende gevallen soms gebruik van een coulance tarief dat lager is. Bel ons even, dan leggen wij het uit.

Verdeling over de partijen

De kosten betaalt u gewoonlijk niet allemaal zelf.

Als de mediation wordt uitgevoerd in opdracht van een opdrachtgever (bijv. woningbouwvereniging, bedrijf, of gemeente), maakt u geen kosten. Deze worden door de opdrachtgever betaald.

In de andere gevallen worden de kosten pondspondsgewijs (naar evenredigheid) gedeeld door de opdrachtgevers behoudens afwijkende afspraken hierover tijdens de mediationprocedure. Wij behouden ons het recht voor te werken met een voorschotdeclaratie; indien van toepassing worden hierover separate afspraken gemaakt.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. De algemene voorwaarden zijn geplaatst op onze website: Algemene Voorwaarden. Op uw eerste verzoek zenden wij u onze algemene voorwaarden toe. Daarnaast zijn de ADR gedragsregels en ADR procedure vereisten van toepassing. Deze staan gepubliceerd op de website van het ADR International Register: ADR Register.

Subsidie door de overheid

De overheid vergoedt soms een deel van de kosten die u maakt wanneer u een mediator nodig heeft. Dit hangt af van het inkomen van u en uw partner en het vermogen dat u bezit. U betaalt wel altijd een eigen bijdrage van minimaal € 55,—.

U kunt de bijdrage niet zelf aanvragen. Dit doen wij voor u bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Rechtsbijstandsverzekering

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering afgesloten, informeer dan bij uw verzekeraar of deze mediation vergoedt. Dit is steeds vaker het geval, omdat de kosten van mediation niet opwegen tegen de kosten van een rechtsgang. Door mediation kan vaak de weg naar de rechter vermeden worden.

Powered by

Copyright © 2021, reflektis & Rob Vens