“Maar hoe zit het met de kosten?”

Over het algemeen zijn de kosten van een mediation veel lager dan wanneer u het juridische traject in moet. Dat is één van de redenen waarom ook vanuit de overheid mediations sterk gestimuleerd worden en de verplichting tot mediation of arbitrage wordt genoemd in contracten tussen opdrachtgevers en -nemers.

Toch zijn er kosten mee gemoeid en wij kunnen ons voorstellen dat  u daarover duidelijkheid nodig heeft. Hieronder vindt u informatie over eventuele (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten van mediation.

Wilt u meer weten over de kosten? Wij hanteren een standaard uurtarief van € 150,—, en maken in voorkomende gevallen soms gebruik van een coulance tarief dat lager is. Bel ons even, dan leggen wij het uit.

Verdeling over de partijen

Als de mediation wordt uitgevoerd in opdracht van een opdrachtgever (bijv. woningbouwvereniging, bedrijf, of gemeente), maakt u geen kosten. Deze worden door de opdrachtgever betaald. Een voorbeeld is een conflict tussen directie en OR.

In de meeste gevallen worden de kosten pondspondsgewijs (naar evenredigheid) gedeeld door de opdrachtgevers behoudens afwijkende afspraken hierover tijdens de mediationprocedure. Bijvoorbeeld er is een conflict tussen een bedrijf en een klant over de levering van een bepaalde dienst. Vaak is mediation of arbitrage ook expliciet genoemd in het contract tussen beide partijen.

Wij behouden ons het recht voor te werken met een voorschotdeclaratie; indien van toepassing worden hierover separate afspraken gemaakt.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. De algemene voorwaarden zijn geplaatst op onze website: Algemene Voorwaarden. Op uw eerste verzoek zenden wij u onze algemene voorwaarden toe. Daarnaast zijn de ADR gedragsregels en ADR procedure vereisten van toepassing. Deze staan gepubliceerd op de website van het ADR International Register: ADR Register.

Powered by

Copyright © 2021, reflektis & Rob Vens