Rob Vens Mediators & Partners is gespecialiseerd in zakelijke- en arbeidsconflicten, bijvoorbeeld die waarbij complexe ICT of zakelijke aspecten een rol spelen, contract en opdrachtgever/nemer conflicten en conflicten tussen OR en directie. Voortslepende ruzies en spanningen in verpleeginrichtingen of woongemeenschappen? In de meeste gevallen kan mediation leiden tot een oplossing van spanningen die soms al vele jaren voortsleepten.

Waarom Mediation?

Mediation is een verbazingwekkend effectieve techniek om conflicten op te lossen. Het voorkomt in de meeste gevallen (zo’n 75%!) dat een juridische procedure nodig is. Dit bespaart u niet alleen veel geld maar vooral ook veel ellende en zorgen. Een rechtsgang voelt zelden als “eerlijk” en bevredigend, in tegenstelling tot een mediation waarin meestal alle partijen met een opgelucht gevoel uit elkaar gaan.

Welke conflicten komen wij zoal tegen?

  • Conflicten in familiebedrijven.
  • Conflicten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.
  • Conflicten in de samenwerking, tussen bijvoorbeeld aandeelhouders en directies, over de koers en de strategie van de onderneming. Vooral bij verandertrajecten kunnen conflicten aan de oppervlakte komen die de doelen van deze trajecten in gevaar brengen.
  • Arbeidsconflicten met of gerelateerd aan IT zijn onze specialiteit. Wij nemen meer dan 25 jaar ervaring in deze context mee om u te helpen.

Dergelijke conflicten kunnen aanzienlijke schade aanbrengen. Denk aan kosten, imago-schade, of strategische doelen die in gevaar komen. Het tijdig inschakelen van een mediator die op de betrokken terreinen deskundig is kan dit voorkomen en het proces weer in beweging krijgen. Ook al is de mediator in dit geval volstrekt neutraal, de bekendheid met de materie maakt het proces een stuk eenvoudiger voor alle partijen.

Bij mediations waar complexe fiscale of juridische aspecten een rol spelen werken wij samen met deskundigen op de betrokken terreinen. U wordt altijd bijgestaan door inhoudelijk deskundige mensen. Wij streven naar een compleet pakket aan deskundigheid om het proces tot een goed einde te brengen.

Hieronder schetsen wij de door ons gebruikte mediationtechnieken en werkvormen. Voor een iets uitgebreidere beschrijving kunt u dit artikel lezen: Verschillende soorten van mediation.

De rol van de mediator

De mediator zal zich anders opstellen, afhankelijk van de soort van mediation zoals die hieronder worden omschreven.

In het algemeen echter zijn enkele regels van toepassing:

  1. De mediator moet zich houden aan gedragsregels zoals die binnen zijn beroepsgroep zijn afgesproken. Rob Vens Mediators & Partners is ingeschreven bij het ADR Register en de daar opgestelde gedragsregels zijn van toepassing. Ook kunt u daar alle informatie vinden over de afhandeling van klachten.
  2. De mediator is gehouden aan vertrouwelijkheid: alles wat hem wordt toevertrouwd is tussen de betrokkenen en wordt zonder expliciete toestemming niet gedeeld, niet met de andere deelnemers in een bemiddeling, maar bijvoorbeeld ook niet in een eventuele juridische procedure (geheimhoudingsplicht).
  3. De mediator is onpartijdig. Ook wanneer hij wordt ingezet als evaluatieve mediator zal zijn insteek vanuit de inhoud zijn en niet het persoonlijke belang van welke partij dan ook. Zelfs wanneer de schijn van partijdigheid zich zou kunnen voordoen zal de mediator zich terugtrekken uit de mediation.

Faciliterende Mediation

Rob Vens Mediators & Partners zet overwegend faciliterende mediation in bij conflicten. De mediator is bij deze aanpak volstrekt neutraal, bemoeit zich inhoudelijk niet met het proces, en helpt en ondersteunt de partijen bij het zelf vinden van een oplossing. U zoekt en vindt de oplossing uit het conflict met elkaar, wij helpen u daar bij. Meestal zijn slechts enkele sessies van 1-2 uur voldoende. Een bijzondere ervaring dat u meestal al in de eerste sessie eindelijk ruimte ziet in een conflict dat soms al jaren vast leek te zitten!

Evaluatieve Mediation

Wat is Evaluatieve Mediation?

Bij evaluatieve mediation is de mediator wél inhoudelijk betrokken bij het proces. De mediator geldt als inhoudelijk gezaghebbende op het specifieke onderwerp en heeft een stem in de onderhandelingen en de uitkomst. Uiteraard met instemming van de deelnemers.

Deze vorm van mediation is de meest directieve en inhoudelijk gerichte.

Voor deze vorm van mediation is het voor u van belang te weten op welke inhoudelijke onderwerpen wij onszelf als expert beschouwen:

  1. Alles over en rond ICT: opdrachtgever/nemer conflicten over kwaliteit, due-diligence, 
  2. Alles over bedrijfskundige zaken als strategie, investeringsproblematiek, personeelsbeleid, en conflicten rondom personeel, huisvesting e.d.

Wanneer kiezen voor Evaluatieve Mediation?

Deze mediation vorm wordt vooral gebruikt in situaties die volledig vastzitten. De gesprekken worden vaak individueel gevoerd (caucus, ook wel pendelen genoemd) omdat partijen niet meer met elkaar om tafel willen of kunnen. Het is een mediation vorm die lijkt op onderhandelen. Bij de aanvang van deze mediation is het dan ook essentieel dat de partijen het gezag (op de inhoud zowel als het proces) van de mediator accepteren. Voor de aanvang van de gesprekken maken de partijen kennis met de betrokken mediator om hierover geen onduidelijkheid te laten bestaan.

Bij mediations tussen groepen, bijvoorbeeld een ondernemingsraad en directie, wordt deze vorm van mediation ook toegepast. Er is daar vaak al een langdurig proces aan vooraf gegaan. Is er sprake van zeer complexe ICT en bedrijfskundige problematiek, dan kiezen we soms ook samen met u voor deze vorm van mediation.

Transformatieve Mediation

Bij transformatieve mediation helpen wij de betrokkenen hun relatie te versterken door te leren van elkaar. Het onderhandelingsresultaat is ondergeschikt aan het verbeteren van de relatie tussen partijen en te leren van het conflict.

Dit is een vorm van mediation die, bijvoorbeeld, goed werkt in teams. We werken aan het versterken van het zelfvertrouwen, het kunnen zien van het conflict als een uitdaging waarvan we kunnen leren en groeien, en aan het anders kijken naar conflicten in het algemeen en onze eigen rol daarin.

Vaak komen we steeds in dezelfde soort conflicten terecht. Waarom is dat? Wat wil dat patroon ons voorhouden?

De mediator bemoeit zich niet met het proces en ook niet inhoudelijk. Zijn rol is uitsluitend te functioneren als smeermiddel, vragensteller, en actief luisteraar, waardoor er plotseling beweging kan komen in de betrokken partijen.

Wij leveren ook specifiek een training hierover: Omgaan met conflicten in agile teams (zowel in open uitvoering als in-company voor uw team).

Duur van een Mediation traject

Natuurlijk is dit sterk afhankelijk van de aard van het conflict. Gemiddeld zijn er twee of drie gesprekken nodig om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Eén gesprek duurt nooit langer dan 2 uur. De gesprekken vinden, bij voorkeur, plaats op een neutrale locatie. Ook om die reden wordt die locatie in principe door ons verzorgd. We maken gebruik van uitstekend verzorgde, goed bereikbare, professionele mediation ruimtes.

Voor mediations, onderhandelingen en coaching houden wij zitting in vrijwel alle grotere gemeentes in Nederland. Een eerste gesprek is altijd vrijblijvend (en gratis)! In dat gesprek kunnen we met elkaar bepalen of er voldoende “klik” is en of mediation u kan helpen in uw specifieke situatie.

Gespreksruimte in Almere

Gespreksruimte in Almere

Mediationovereenkomst

Een mediationtraject start pas nadat er een mediationovereenkomst is die door partijen wordt ondertekend. Deze overeenkomst wordt ook door de mediator ondertekend. Het traject wordt afgesloten met een vaststellingsovereenkomst waarin de afspraken worden vastgelegd en die door partijen wordt ondertekend.

Deze overeenkomsten hebben een formele (juridische) status. Hierdoor kunnen deze overeenkomsten ook gehandhaafd worden en aangedragen worden in een eventuele rechtsgang als die toch onvermijdelijk blijkt.

Maar hoe zit het met de kosten?

Klik op de knop hieronder als u meer informatie wilt over de kosten van onze diensten.

Contactformulier

Nadat u op “Versturen” hebt geklikt ontvangt u binnen enkele ogenblikken een bevestiging van ontvangst. Als dat niet het geval is, kijk alstublieft in uw spam folder. Misschien hebt u een typefout gemaakt in uw e-mail adres?

Powered by

Copyright © 2021, reflektis & Rob Vens