Onderhandelen doet Rob Vens Mediation voor verschillende partijen zoals vakbonden, ondernemingsraden, medezeggenschapsraden, of verenigingen en clubs. We treden op als gecertificeerd registeronderhandelaar. Namens of samen met opdrachtgever(s) streven we altijd naar het beste resultaat. En bij dat resultaat houden we altijd in het oog dat het realistisch, en dus duurzaam uitvoerbaar is, ook op langere termijn.

Voor effectieve en bevredigende onderhandelingen wilt u iemand die in de (vaak complexe) materie thuis is. Wij hebben die expertise op de gebieden van ICT en (project-) management (bij bijvoorbeeld conflicten met ICT leveranciers en dienstverleners, zoals bij outsourcingstrajecten of uitbesteed werk, of conflicten met vakbonden of ondernemingsraden). Rob Vens Mediation gebruikt twee onderhandelingsmethodes, waarbij de voorkeur afhankelijk is van uw vraag. Onze aanpak kenmerkt zich voor beide methodes door onderstaande punten:

  • U bepaalt het beoogde resultaat en geeft dit als opdracht mee aan de onderhandelaar
  • Samen met de onderhandelaar bepaalt u de onderhandelingsmethode, ethiek en route
  • U bent eigen baas over tijd en kosten
  • Geen wachttijden en resultaatgericht
  • De onderhandelaar legt de opdracht vast in een start- of onderhandelingsovereenkomst
  • Het eindresultaat wordt vastgelegd in een slotdocument
Onderhandelingsruimte in Groningen

Content-negotiation

Als content-negotiator zijn we namens één opdracht- of werkgever betrokken in het (zakelijk en/of ICT) onderhandelingsproces. Wij zijn alleen verantwoording verschuldigd aan deze opdracht- of werkgever en we hebben geen specifieke verantwoordingsplicht aan de andere betrokken partijen. Onze aanzienlijke expertise wordt volledig voor u ingezet.

Master-negotiation

De master-negotiator begeleidt alle betrokken partijen en is eindverantwoordelijk voor het gehele onderhandelingsproces. De master-negotiator is in deze aanpak volstrekt onpartijdig en heeft als doel een optimaal bevredigend eindresultaat te behalen voor alle betrokken partijen.

Powered by

Copyright © 2019, reflektis & Rob Vens