Onderhandelen doet Rob Vens Mediators & Partners voor verschillende partijen zoals vakbonden, ondernemingsraden, medezeggenschapsraden, of verenigingen en clubs. We treden op als gecertificeerd registeronderhandelaar. Namens of samen met opdrachtgever(s) streven we altijd naar het beste resultaat. En bij dat resultaat houden we altijd in het oog dat het realistisch, en dus duurzaam uitvoerbaar is, ook op langere termijn.

Voor effectieve en bevredigende onderhandelingen wilt u iemand die in de (vaak complexe) materie thuis is. Wij hebben die expertise op de gebieden van ICT en (project-) management (bij bijvoorbeeld conflicten met ICT leveranciers en dienstverleners, zoals bij outsourcingstrajecten of uitbesteed werk, of conflicten tussen directies, vakbonden en ondernemingsraden). Rob Vens Mediators & Partners gebruikt twee onderhandelingsmethodes, waarbij de voorkeur afhankelijk is van uw vraag.

Kenmerken van onze aanpak
U bepaalt het beoogde resultaat en geeft dit als opdracht mee aan de onderhandelaar
Samen met de onderhandelaar bepaalt u de onderhandelingsmethode, ethiek en route
U bent eigen baas over tijd en kosten
Geen wachttijden en resultaatgericht
De onderhandelaar legt de opdracht vast in een start- of onderhandelingsovereenkomst

Vergaderruimte in Groningen

Content-negotiation

Als content-negotiator zijn we namens één opdracht- of werkgever betrokken in het (zakelijk en/of ICT) onderhandelingsproces waarbij vele partijen betrokken kunnen zijn. Wij zijn alleen verantwoording verschuldigd aan deze opdracht- of werkgever en we hebben geen specifieke verantwoordingsplicht aan de andere betrokken partijen. Onze aanzienlijke expertise wordt volledig voor u ingezet.

Master-negotiation

Als master-negotiator begeleiden wij alle betrokken partijen en zijn wij eindverantwoordelijk voor het gehele onderhandelingsproces. De master-negotiator is in deze aanpak volstrekt onpartijdig en heeft als doel een optimaal bevredigend eindresultaat te behalen voor alle betrokken partijen.

De master-negotiator zal zich in de regel alleen focussen op een soepel en effectief proces en zich niet inhoudelijk bemoeien, tenzij dit expliciet anders afgesproken is met alle deelnemende partijen.

Schrijf ons
Powered by

Copyright © 2021, reflektis & Rob Vens