• Onderhandelen

  Onderhandelen doet Rob Vens Mediators & Partners voor verschillende partijen zoals vakbonden, ondernemingsraden, medezeggenschapsraden, (semi-) overheden of verenigingen en clubs. We treden op als gecertificeerd registeronderhandelaar. Namens of samen met opdrachtgever(s) streven we altijd naar het beste resultaat. En bij dat resultaat houden we altijd in het oog dat het realistisch, en dus duurzaam uitvoerbaar is, ook op langere termijn.

Diensten >> Onderhandelen >>

Ondersteuning bij onderhandelingen

Voor effectieve en bevredigende onderhandelingen wilt u iemand die in de (vaak complexe) materie tenminste enigermate thuis is. Wij hebben die expertise op de gebieden van ICT en (project-) management (bij bijvoorbeeld conflicten met ICT leveranciers en dienstverleners, zoals bij outsourcingstrajecten of uitbesteed werk, of conflicten tussen directies, vakbonden en ondernemingsraden). Rob Vens Mediators & Partners gebruikt twee onderhandelingsmethodes, waarbij de voorkeur afhankelijk is van uw vraag.

Content Negotiation

Als content-negotiator zijn we namens één opdrachtgever betrokken in het (zakelijk en/of ICT) onderhandelingsproces waarbij vele partijen betrokken kunnen zijn. Wij zijn alleen verantwoording verschuldigd aan deze opdrachtgever en we hebben geen specifieke verantwoordingsplicht aan de andere betrokken partijen. Onze aanzienlijke expertise wordt volledig voor u ingezet. Wij coördineren de gesprekken, faciliteren een soepel verloop van het proces, en helpen voorkomen dat het proces vastloopt of erger nog, ontaardt in geruzie en misverstanden. U krijgt volledige transparantie in onze rapportages en doordat wij minder geassocieerd worden met uw belang kunnen wij ons in het proces strakker opstellen zonder weerstanden op te wekken.

Master Negotiation

Als master-negotiator begeleiden wij alle betrokken partijen en zijn wij eindverantwoordelijk voor het gehele onderhandelingsproces. De master-negotiator is in deze aanpak volstrekt onpartijdig en heeft als doel een optimaal bevredigend eindresultaat te behalen voor alle betrokken partijen.

De master-negotiator zal zich in de regel alleen focussen op een soepel en effectief proces en zich niet inhoudelijk bemoeien, tenzij dit expliciet anders afgesproken is met alle deelnemende partijen. Dankzij onze inzet en onze onpartijdige rol kunnen wij het vaak spannende en moeizame proces vlot trekken, misverstanden voorkomen of uit de weg helpen, en alle betrokken partijen het gevoel geven dat er eerlijk en evenwichtig is onderhandeld en een eindresultaat is behaald dat het optimaal haalbare is voor iedereen.

np_checklist_1622556_1C3B66.svg

Kenmerken van onze aanpak

 • U bepaalt het beoogde resultaat en geeft dit als opdracht mee aan de onderhandelaar
 • Samen met de onderhandelaar bepaalt u de onderhandelingsmethode, ethiek en route
 • U bent eigen baas over tijd en kosten
 • Geen wachttijden en resultaatgericht
 • De onderhandelaar legt de opdracht vast in een start- of onderhandelingsovereenkomst
np_features_2376641_1C3B66.svg

Voorbeelden

 • Opdrachtgever en -nemer conflicten: contracten, aanbestedingen, geleverd werk, werkgever/werknemer conflicten rondom contracten, aanbestedingen
 • Conflicten of vastlopende onderhandelingen tussen ondernemingsraden en directies, tussen directies en raden van bestuur, of teams of afdelingen binnen het bedrijf
 • Conflicten binnen een maatschap zoals in ziekenhuizen of praktijken, maar ook tussen bijv. maatschappen en ziekenhuis
 • Conflicten tussen bedrijven en de omgeving, zoals problematiek van geluidsoverlast of andere hinder, omgevingsvergunningen voorbereiden, draagvlak verbeteren